fbpx

Filip Slánský

Pianista, lektor hry na piano

Obchodní podmínky

Dobrý den, jsem Filip Slánský, zakladatel projektu Piano s Filipem. O své zákazníky pečuji s láskou. Níže najdete všeobecné obchodní podmínky...

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE KURZY

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro tyto účely těchto všeobecných podmínek rozumí zákazník - právnická nebo fyzická osoba. 

Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí podnikatel Filip Slánský, IČ: 00915645, nar. 23.4.1992, se sídlem Národní 961/25, Praha, 110 00, tel. +420 605 044 692. Online kurzy jsou distribuované na stránce www.pianosfilipem.cz.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě "Kurz" a jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření nebo vyučování jiným osobám jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupu třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva.  Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Kupující se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávající a těmito smluvními podmínkami.

Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 3 zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

Kupující se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno prodávajícího, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Kupující se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalo-soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti +20 dní. Termín splatnosti je standardně stanoven na dva kalendářní dny od objednání.

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Comgate, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti Comgate.

Platba kurzu na splátky

V případě, že si kupující zvolí možnost rozdělení platby po měsíčních platbách, vystaví se mu 6 faktur, a celková částka je rozdělena na šest faktur. Kupující pak splácí faktury ve správném pořadí podle aktuálního měsíce a data splatnosti. Pro získání trvalého přístupu do kurzu je třeba uhradit všechny faktury. V případě nedoplacení všech zbylých faktur je přístup do kurzu zrušen.

Opakovaná platba

V případě, že předmětem koupě je "Klub Piano s Filipem" s pravidelným ročním nebo měsíčním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční/roční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce  a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30/365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Členství v Klubu Piano s Filipem může Kupující kdykoliv ukončit  kontaktováním zákaznické podpory na adrese kontakt@pianosfilipem.cz . Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). V případě, že byl předmět koupě kurz s určitým počtem lekcí, může kupující zažádat o vrácení peněz jen v případě, že prošel maximálně 20% kurzu do 30 dnů nebo 10% do 14 dnů od zaplacení. V případě, že je předmětem koupě rychlý digitální obsah ke stažení, nelze v tomto případě uplatnit vrácení peněz, jelikož se jedná o spotřební zboží a kupující si již mohl obsah ke stažení stáhnout a obsah zkonzumovat (jedná se o konkrétní skladby ve Filipově knihovně) podle ustanovení §1837 občanského zákoníku.

Pokud má kupující problém se stažením nebo přístupem do kurzu, kontaktuje prodávajícího, který zajistí technickou nápravu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu kontakt@pianosfilipem.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na lekce a bonusy související s programem. Pokud Kupující prošel významnou částí kurzu za neadekvátní časové období (více než 20% do 30 dnů nebo více než 10% do 14 dnů od zaplacení), nemá v takovém případě nárok na vrácení peněz. Pro rozhodnutí o vhodnosti kurzu má Kupupící možnost se rozhodnout v prvních lekcích. Počet odkrytých lekcí je zaznamenán systémem a může být použit pro posouzení, zda je nárok na vrácení peněz platný.

Pokud bude zaznamenán prokazatelný pokus o podvod skrze snahu o vrácení peněz za již zkonzumovaný obsah je Kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč. 

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu kontakt@pianosfilipem.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese kontakt@pianosfilipem.cz.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Právní příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě "Kurz" objednává v České republice.

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např. 

Ve Facebookové skupině Piano s Filipem

Webu Piano s Filipem

Na mém osobním InstagramuFacebooku či YouTube

Filip Slánský

Pianista, lektor hry na piano