fbpx

Filip Slánský

Pianista, lektor hry na piano

Obchodní podmínky

Dobrý den, jsem Filip Slánský, zakladatel projektu Piano s Filipem. O své zákazníky pečuji s láskou. Níže najdete všeobecné obchodní podmínky...

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE KURZY

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro tyto účely těchto všeobecných podmínek rozumí zákazník - právnická nebo fyzická osoba. 

Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí podnikatel Filip Slánský, IČ: 00915645, nar. 23.4.1992, se sídlem Týnská ulička 610/7, Praha 1, tel. +420 605 044 692. Online kurzy jsou distribuované na stránce www.pianosfilipem.cz.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě "Kurz" a jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření nebo vyučování jiným osobám jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti +20 dní. Termín splatnosti je standardně stanoven na dva kalendářní dny od objednání.

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platba kurzu na splátky

V případě, že si kupující zvolí možnost rozdělení platby po měsíčních platbách, vystaví se mu 5 faktur, a celková částka je vydělena pěti. Kupující pak splácí faktury ve správném pořadí podle aktuálního měsíce a data splatnosti. Součet všech faktur je rovna celkové částce za kurz. 

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). V případě, že byl předmět koupě kurz s určitým počtem lekcí, může kupující zažádat o vrácení peněz jen v případě, že prošel maximálně 20% kurzu do 30 dnů nebo 10% do 14 dnů od zaplacení. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu kontakt@pianosfilipem.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na lekce a bonusy související s programem. Pokud Kupující prošel významnou částí kurzu za neadekvátní časové období (více než 20% do 30 dnů nebo více než 10% do 14 dnů od zaplacení), nemá v takovém případě nárok na vrácení peněz. Pro rozhodnutí o vhodnosti kurzu má Kupupící možnost se rozhodnout v prvních lekcích. Počet odkrytých lekcí je zaznamenán systémem a může být použit pro posouzení, zda je nárok na vrácení peněz platný.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu kontakt@pianosfilipem.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese kontakt@pianosfilipem.cz.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Právní příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě "Kurz" objednává v České republice.

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např. 

Ve Facebookové skupině Piano s Filipem

Webu Piano s Filipem

Na mém osobním InstagramuFacebooku či YouTube

Filip Slánský

Pianista, lektor hry na piano